Asiakkaan käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Asiakkaisiin, jotka tilaavat Palveluntarjoajilta Palvelua Sevalian ylläpitämän Alustan kautta.

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoa käyttäessään Alustaa.

Määritelmät

 • Kotiavut-kauppapaikka tarkoittaa Sevalian ylläpitämää Alustaa, jonka kautta Palveluntarjoajat voivat tarjota omia Palveluitaan ja Asiakas ostaa Palveluntarjoajien Palveluita.
 • Alusta tarkoittaa niitä järjestelmiä, jotka muodostavat Kotiavut-kauppapaikan.
 • Palveluntarjoaja tarkoittaa itsenäistä yrittäjää tai yritystä, joka tarjoaa Palveluitaan Kotiavut-kauppapaikan kautta.
 • Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä, yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jolle on avattu käyttäjätili Kotiavut-kauppapaikalle Palvelun ostamista varten.
 • Sevalia tarkoittaa Sevalia Oy:tä (y-tunnus 2699760-3)
 • Palvelu tarkoittaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tuottamaa siivous- ja kotipalvelua.
 • Varaus tarkoittaa Asiakkaan Kotiavut-kauppapaikan kautta tekemää sitovaa tilausta Palvelun ostamisesta
 • Toistuva Palvelu tarkoittaa Varausta, joka koskee useampaa määrättyä Varausta
 • Tilausehdot tarkoittavat Palveluntarjoajan Varausta koskevia ehtoja, jotka Asiakas hyväksyy tehdessään Varauksen.
 • Varauskalenteri tarkoittaa Palveluntarjoajan Alustalle merkitsemää vapaata aikaa, jonka Asiakas voi Varata.
 • Sopimus tarkoittaa näitä käyttöehtoja sekä muita Asiakkaan ja Sevalian kanssa sovittuja ehtoja ja sopimuksia.

Kotiavut-kauppapaikan tarkempi kuvaus

Kotiavut-kauppapaikan kautta Asiakas voi ostaa Palvelutarjoajan Palveluita. Alustaan sisältyy mm. sähköinen ajanvarausjärjestelmä, maksunvälityspalvelu ja kotiavut.fi-sivusto.  Alustalla Palveluntarjoajalle ja Asiakkaalle syntyy sopimus Palvelusta Tilausehtojen mukaisesti. Asiakas maksaa Palvelun Palveluntarjoajalle Alustalla sähköisellä maksutavalla Maksunvälityspalvelua käyttäen. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Palveluntarjoajalle.

Sevalia toimii ainoastaan välittäjänä Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä. Sevalia ei vastaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen liittyvistä reklamaatioista tai vahingoista. Kyseisiin reklamaatioihin ja vahinkoihin sovelletaan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä Tilausehtoja.

Palvelut ja hinnat

Palvelun osapuolia ovat Tilauksen tehnyt Asiakas ja Palvelun tuottava Palveluntarjoaja Tilausehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja on vastuussa Palvelun toteutuksesta Asiakkaalle.

Palveluntarjoaja määrittää Palveluidensa hinnat Alustalle. Varausta tekevä Asiakas näkee varaamiensa Palveluiden hinnat Alustalla.

Käyttöoikeus ja Alustan käyttäminen

Asiakkaalla on oikeus käyttää Alustaa Sopimuksen voimassaoloaikana sen ehtojen mukaisesti. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Alustaa luvattomaan tai laittomaan toimintaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta levittää tai jälleenmyydä alustaa. Asiakas vastaa itse Alustan käytössä tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta sekä niiden kustannuksista.

Sevalia ei ole vastuussa Palveluntarjoajien tai kolmansien osapuolien Alustalle lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Alustan Immateriaalioikeudet ja analytiikkatiedot kuuluvat Sevalialle.

Käyttäjätili

Voidakseen käyttää Alustaa, Asiakkaan tulee luoda käyttäjätili. Alustan käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia ja yhdellä Asiakkaalla voi olla vain yksi käyttäjätili. Asiakas sitoutuu pitämään käyttäjätilin kirjautumistiedot salassa eikä anna käyttäjätiliään kolmansien käyttöön. Sevalia voi perustellusta syystä poistaa Asiakkaan käyttäjätilin tai estää Asiakkaan pääsy Alustalle.

Varaus ja maksaminen

Palvelutarjoaja valitsee ajankohdat, milloin voi toteuttaa Palveluita Asiakkaalle ja merkitsee ne Alustalla Varauskalenteriinsa vapaina aikoina. Palveluntarjoaja ja Asiakas tekevät Varauksesta sopimuksen siten, että Asiakas hyväksyy Alustalla olevat Palveluntarjoajan Palvelua koskevat Tilausehdot Varauksen teon yhteydessä.  Asiakas maksaa Varauksen sen teon yhteydessä. Kuitti maksusta liitteenä Tilausehdot toimitetaan Asiakkaan sähköpostiin Varauksen maksamisen jälkeen.

Asiakas voi varata myös Toistuvan Palvelun. Toistuvissa Palveluissa Asiakas hyväksyy Palveluntarjoajan Palvelua koskevat tilausehdot ja tekee Palveluntarjoajan Varauskalenteriin useampia Varauksia. Toistuvien Palveluiden jokainen yksittäinen Varaus vahvistetaan erikseen ja veloitetaan Asiakkaalta Varausta edeltävänä päivänä. Asiakkaalle toimitetaan kunkin maksun yhteydessä kuitti maksusta liitteenä Tilausehdot.

Varauksen siirtäminen tai peruuttaminen sekä maksunpalautus

Asiakas voi siirtää Varausta veloituksetta ilmoittamalla siitä viimeistään neljäkymmentä kahdeksan (48) tuntia ennen Palvelun toimittamisen ajankohtaa.

Palveluntarjoaja on velvollinen palauttamaan Varausta koskevan Maksun Asiakkaalle kokonaisuudessaan, mikäli Asiakas Peruuttaa Varauksen viimeistään neljäkymmentä kahdeksan (48) tuntia ennen Palvelun toimittamisen ajankohtaa. Myöhemmin kuin neljäkymmentä kahdeksan (48) tuntia ennen Palvelun toimittamisen ajankohtaa tehdyistä Peruutuksista Palveluntarjoaja veloittaa (1) tunnin hintaa vastaavan maksun.

Palveluntarjoaja on velvollinen palauttamaan Varausta koskevan maksun Asiakkaalle kokonaisuudessaan, mikäli Varaus peruuntuu Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä

Tilausehdot

Tilausehdot tarkoittavat Palveluntarjoajan sopimusehtoja, joita Varauksen tehnyt Asiakas Varauksen tehdessään sitoutuu noudattaman suhteessa Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja sitoutuu täyttämään Tilausehtojen Asiakkaisiin kohdistuvat velvoitteet.

Henkilötiedot

Sevalia kerää Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tilausta ja Alustan käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Sevalia tarvitsee Alustan tarjoamiseksi Asiakkaalle, Palveluntarjoajalle ja muihin Sevalian tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet, yhteystiedot ja maksutiedot. Sevalia käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://www.kotiavut.fi/tietoesuojaseloste.

Laatuseuranta ja asiakaspalautteet

Sevalia seuraa Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden laatua lähettämällä Asiakkaille palautekyselyitä ja soittamalla Asiakkaille palautesoittoja. Sevalia raportoi palautteiden tulokset Palveluntarjoajalle. Sevalia voi myös julkaista Palveluntarjoajan Asiakkaiden palautekyselyiden ja palautesoittojen tuloksia Alustalla, verkkosivuilla ja muussa markkinoinnissa.

Sevalian vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja vastaa kaikilta osin suoritetun Palvelun lopputuloksesta ja Asiakkaalle aiheuttamistaan vahingoista. Varaukseen liittyvissä reklamaatiossa ja vahingoissa sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisiä Tilausehtoja. Palveluntarjoaja sitoutuu ottamaan ja pitämään yllä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen Palveluita varten.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Sevalia ei vastaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen Palveluun liittyvistä reklamaatioista tai vahingoista.

Sevalia ei vastaa suhteessa Asiakkaaseen mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon menetyksestä, saatavuuden kärsimisestä tai tietojen häviämisestä.

Sevalia ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia Sevalia ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmiston ja laitteiden virheet ja keskeytykset.

Sopimuksen muuttaminen

Sevalia voi muuttaa Sopimusta ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivään ennen uuden sopimuksen voimaantuloa sähköpostilla tai muulla asiakastiedotteella. Mikäli Asiakas ei hyväksy muuttunutta Sopimusta, Asiakas lopettaa Alustan käytön.

Sopimuksen siirtäminen

Sevalialla on oikeus siirtää Sopimus ja Sopimuksen mukaiset oikeutensa kolmannelle ilman Asiakkaan suostumusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle kokonaan tai osittain.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Asiakkaan ja Sevalian välinen Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen ja on voimassa siihen asti, kun Asiakas käyttää Alustaa.

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalle siitä kirjallisesti.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

 

 

 

 

Lähetä meille viesti tai kysymys

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman nopeasti.

Lähetä soittopyyntö alueesi yrittäjälle

Alueesi yrittäjä on sinuun seuraavaksi yhteydessä puhelimitse.

Huom. Voit lähettää yhteydenottopyynnön ja varauskyselyn yrittäjälle helposti myös luomalla tunnukset ja kirjautumalla palveluun.

Tilaa alueesi yrittäjien esittely sähköpostiisi

Lähetämme sinulle sähköpostiin alueesi yrittäjien esittelyt. Voit tämän jälkeen halutessasi lähettää myös soittopyynnön yrittäjälle.

Löydät oman alueesi yrittäjien esittelyt myös luomalla tunnukset palveluun.

Tilaa esite